Nokia
  Sony Ericsson
  Asus
  Motorola
  Nokia
  Sony Ericsson
  Kingston
  Asus
  Motorola
Търсене за модел:
Оторизиран Дистрибутор на:
GDPR
Тази вътрешни правила за защита на данните представят принципите и правните условия, които организацията трябва да спази, когато получава, обработва, предава или съхранява лични данни за целите на своята дейност, включително лични данни на клиенти, доставчици и работници или служители. Правилата са в съответствие с изискванията на Общия Регламент за Защита на Данните (Регламент 2016/679) (GDPR). 23 Май,2018г. Утвърдил Управител на Организацията: ........................ (подпис и печат) 1. ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 1.1. ДЕФИНИЦИИ Име на Организацията: ТОТАЛ ТЕЛЕКОМ ЕООД, ЕИК175054447 Автоматизирано Вземане на Решения: когато дадено решение е взето изцяло на базата на Автоматизирано Обработване (включително профилиране), което води до правни последици или засяга значително физическото лице. GDPR забранява Автоматизираното Вземане на Решения (освен ако определени условия са на лице), но не и Автоматизираното Обработване. Автоматизирано Обработване: всяка форма на автоматизирано обработване на Лични Данни, състоящо се в употребата на Лични Данни с цел оценка на личните аспекти на дадена физическо лице, по-специално анализирането или прогнозирането на различни аспекти, имащи отношение към резултатите в работата на субекта на данни, икономическото състояние, здравето, личните предпочитания или интереси, благонадеждността или поведението,_ местоположението или движенията. Профилирането е вид Автоматизирано Обработване. Администратор: лицето или организацията, която определя кога, защо и как се обработват Лични Данни. Администраторът е отговорен за определяне на практики и политики в съответствие с GDPR. Ние сме Администратор на всички Лични Данни, отнасящи се до нашия Персонал, както и на Лични Данни използвани за нашите собствени търговски цели. ЕИП: 28-те държави-членки на ЕС, както и Исландия, Лихтенщайн и Норвегия Защита на данните на етапа на проектирането: въвеждане на подходящи технически или организационни мерки по ефективен начин, който да осигури съответствие с GDPR. Известия по защита на данните: отделни известия, съдържащи информация, предоставяна на Субектите на Данни в момента, в който Организацията събира информация за тях. Тези известия могат да бъдат както общи (напр. адресирани към работници и служители или известия на уебсайта на Организацията), така и отнасящи се до обработване със специфична цел. Изрично Съгласие: съгласие, което изисква много ясно и определено твърдение (не просто действие) Лични Данни: всяка информация, идентифицираща Субект на данни или информация, свързана със Субект на данни, който ние можем да идентифицираме (директно или индиректно) само чрез данните или в комбинация с други идентификатори, които притежаваме или до които имаме достъп. Личните Данни включват Чувствителни Лични Данни и Псевдоминизирани Лични Данни, но изключват Анонимизирани Лични Данни. Личните Данни могат да се отнасят до факти (например – име, e-mail адрес, местоположение или дата на раждане) или до мнение относно действията или поведението на Субекта на данни. Нарушение на Защитата на Личните Данни: всяко действие или бездействие, което компрометира сигурността, конфиденциалността или целостта на данните, или на физическите, технически, административни или организационни защити, които ние или нашите подизпълнители използваме, за да ги защитим. Загубата, неоторизираният достъп, предоставяне или получаване на Лични Данни са примери за Нарушение на сигурността. Обработване на Данни: всяка дейност, която е свързана с използването на Лични Данни. Това включва: получаване, записване, съхранение, извършване на операция или серия от операции с данните като напр. организиране, редактиране, възстановяване, използване, предоставяне, изтриване или унищожаване. Обработването също включва и трансфер на Лични Данни до трети лица. Общият Регламент за Данните (GDPR): Общият Регламент за Данните ((ЕС) 2016/679). Личните Данни са обект на защитата, определена в GDPR. Оценка на въздействието: механизми и мерки, използвани за идентифициране на риска, свързан с обработката на данните. Оценката на въздействието следва да бъде извършена за всички ключови системи или програми, свързани с Обработването на Лични Данни. Персонал: всички работници и служители, и управители, назначени по договор за управление и контрол Псевдоминизиране: заместването на информация, която директно или индиректно идентифицира физическо лице, с един или повече изкуствени идентификатори (“псевдоними”) така че лицето да не може да бъде идентифицирано без достъп до допълнителната информация, която следва да се съхранява отделно и да е поверителна. Субект на данни: идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано, и чиито Лични Данни ние обработваме. Съгласие: всяко свободно изразено, конкретно, информирано и недвусмислено указание за волята на Субекта на данни, посредством изявление или ясно потвърждаващо действие, което изразява съгласие за обработка на Лични Данни свързани с него. Чувствителни Лични Данни: информация, разкриваща расовия или етнически произход, политическите мнения, религиозни и други подобни вярвания, членство в синдикални организации, физическото или умствено здравословно състояние, сексуален живот, сексуална ориентация, биометрични или генетични данни, както и Лични Данни отнасящи се до наказателни престъпления и присъди. 2. ВЪВЕДЕНИЕ Тази политика по защита на данните оказва как ТОТАЛ ТЕЛЕКОМ ЕООД (“ние”, “Организацията”) управляваме Личните Данни на нашите клиенти, доставчици, работници и служители, и други трети лица. Тези вътрешни правила се прилагат спрямо всички Лични Данни, които обработваме, без значение от това на какъв носител са съхранени или дали са свързани с бивши и настоящи работници и служители, собственици на капитала, потребители на уебсайта ни или всеки друг Субект на Данни. Тези вътрешни правила следва да се прилагат спрямо целия Персонал на Организацията. Всички работници и служители следва да прочетат, да се запознаят с и да спазват тази Политика, когато обработват лични данни от името на Организацията и да посетят обучение по нейните изисквания. Тези вътрешни правила оказват какви са нашите очаквания към Персонала да осигури спазване на законодателството от страна на Организацията. Всяко нарушение на тези вътрешни правила може да доведе до дисциплинарни санкции спрямо работника или служителя. Тези правила са вътрешен документ и не могат да бъдат споделяни с трети лица, клиенти или регулаторни органи без предварително одобрение от Организацията. 3. ОБХВАТ Категорията физически лица, чиито лични данни обработва Организацията са: ● потенциални работници/служители, които кандидатстват по обявени от Дружеството вакантни позиции; ● работници/служители, с които Организацията сключва трудови договори и се намира в трудови правоотношения по смисъла на Кодекса на труда; ● лица, с които Организацията сключва граждански договори и се намира в граждански правоотношения по смисъла на Закон за задълженията и договорите и всички други приложими специални нормативни актове. ● Контрагенти - доставчици и /или клиенти физически лица Ние оценяваме факта, че правилното и законосъобразно управление на Лични Данни ще осигури доверието в Организацията ни от страна на клиенти и партньори. Опазването на конфиденциалността и целостта на Личните Данни е ключова отговорност, към която ние се отнасяме изключително сериозно. Организацията може да подлежи на санкция в размер до 20 млн. евро или 4 % процента от световния оборот (което от двете е по-голямо и в зависимост от конкретното нарушение), ако не спази изискванията на GDPR. Всички РЪКОВОДНИ СТРУКТУРИ, МЕНИДЖЪРИ, ОТДЕЛИ, ЗАНИМАВАЩИ СЕ С ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ в Организацията носят отговорност за спазването на тези правила от страна на Персонала и следва да въведат подходящи практики, процеси и обучение. УПРАВИТЕЛЯТ на Организацията е лице отговорно за контрола по прилагането на тези правила, както и, ако е приложимо, за разработване на свързани политики и други насоки. Тази позиция в момента заема Валентин Йорданов , тел. 00359878290637, E-MAIL: vjordanov@totaltelecom.bg Моля свържете се с Управителя при всякакви въпроси относно приложението на тези правила или, ако имате опасения, че те не се прилагат коректни. Трябва задължително да се свържете с Управителя в следните ситуации: • Ако не сте сигурни за законовата база, на която може да разчитате при обработка на Лични Данни (вижте Раздел 5.1 по-долу) • Ако трябва да разчитате на Съгласие и/или трябва да осигурите Изрично Съгласие • Ако трябва да изготвите Известия по Защита на Данните (вижте Раздел 5.3 по-долу) • Ако имате притеснение относно срока на съхранение на Лични Данни, които обработвате • Ако не сте сигурни какви мерки за сигурност на данните следва да въведете, за да защитите Личните Данни • Ако установите Нарушение на Защитата на Личните Данни • Ако не сте сигурни на каква база може да извършите трансфер на Лични Данни извън ЕИП (вижте Раздел 11 по-долу) • Ако имате нужда от съдействие в следствие на постъпила информация, че Субект на данни желае да упражни някое от правата си, съгласнo GDPR (вижте Раздел 12 по-долу) • Винаги, когато планирате да стартирате или да промените значително начина, по който извършвате определена операция по Обработване, която може да изисква Оценка на Въздействието (вижте Раздел 13.5 по-долу) или възнамерявате да използвате Лични Данни за цели, различни от тези, за които са били събрани • Ако планирате да извършвате дейности по обработка на Лични Данни, базирани на Автоматизирано Обработване, включително Профилиране и Автоматизирано Вземане на Решения • Ако имате нужда от съдействие относно спазване на приложимото законодателство спрямо дейности по директен маркетинг (вижте Раздел 13.6 по-долу) • Ако имате нужда от съдействие във връзка с търговски или други договори или в други области във връзка със споделяне на Лични Данни (особено с доставчици и клиенти) (вижте Раздел 13.7 по-долу)] 4. ПРИНЦИПИ ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ Ние се придържаме към принципите за защита на Личните Данни в GDPR, които изискват всички Лични Данни: i. Да се обработват законосъобразно, добросъвестно и прозрачно ii. Да се събират само за конкретни, изрично оказани и легитимни цели iii. Да бъдат подходящи, свързани с и ограничени до стриктно необходимото за целите, за които се обработват iv. Да бъдат точни и при възможност поддържани в актуален вид v. Да са съхранявани във формат, който да позволява идентифицирането на Субекта на данни за не по-дълъг срок от необходимия за целите на Обработването vi. Да са обработени по начин, който осигурява тяхната сигурност, използвайки технически и организационни мерки, които да ги предпазват от неоторизирано или незаконно Обработване и от случайна загуба, унищожаване или повреждане vii. Да не се трансферират до друга страна извън ЕИП без необходимите предпазни мерки viii. Да се предоставят на Субектите на Данни, на които да се даде възможност да упражнят правата си спрямо техните Лични Данни. Ние следва да можем да демонстрираме, че спазваме принципите, описани по-горе. 5. ЗАКОНОСЪОБРАЗНОСТ, ДОБРОСЪВЕСТНОСТ, ПРОЗРАЧНОСТ Законово основание за съхраняване на личните данни на работниц

PHILIPS
ТОТАЛ ТЕЛЕКОМ ЕООД стартира предлагне на Българския пазар на най-продаваните модели от мобилните апарати с марка Philips чрез наши избрани партньори!

13.08.2013
TOTAL TELECOM разшири своето портфолио и вече предлага на Българския пазар богато разнообразие от калъфчета с марка ANYMODE предназначени за мобилни апарати SAMSUNG. Освен това, за нашите клиенти предлагаме оригинални зарядни устройства и bluetooth слушалки на SAMSUNG.

NOKIA 900
ТОТАЛ ТЕЛЕКОМ вече предлага на пазара новата Nokia Lumia 900, обявена за най добрата Nokia с Windows Phone до момента!

NOKIA 800 Lumia
ТОТАЛ ТЕЛЕКОМ ВЕЧЕ ПРЕДЛАГА НА СВОИТЕ КЛИЕНТИ NOKIA 800 Lumia, С КОЯТО СЪРФИРАНЕТО, СПОДЕЛЯНЕТО И СВЪРЗВАНЕТО СА ПО БЪРЗИ И ПО ЛЕСНИ....

NOKIA N9
Нокия официялно обяви новият MeeGo-базиран смартфон NOKIA N9.Това ще е първият смартфон, който ще използва Linux базираната операционна система - MeeGo.Teлефонът ще се предлага в три цвята, черно, розово и синьо в две версий - 16GB и 64GB.Няма официялно обявена цена и дата на пускане.

NOKIA спира марката OVI
Реоганизацията в NOKIA набира пълна скорост.Днес компанията обяви, че ще преименува услугата OVI, на услуга... NOKIA.Това действие цели да унифицира и да заздрави марката NOKIA. Според NOKIA няма да има други промени освен преименуването, което ще стане почти "незабележимо" към 2012г.

22.03.2011
Днес "ТОТАЛ Телеком" ЕООД навършва 5 години.Искрено благодарим на нашите клиенти за огромното доверие и подкрепа през тези години.

15.03.2011 HTC
Следвайки своята политика на развитие с цел задоволяване нуждите на своите потребители,Тотал Телеком има удоволствието да предложи на своите клиенти богата гама от моделите на HTC. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас.

Рециклиране на излезли от употреба продукти
Уважаеми клиенти, във връзка със законовите забрани за изхвърляне на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване в контейнерите за битова смет, Ви уведомяваме, че може да се обърнете към ИУЕЕО Рециклиране АД (weeerecycling@rovotel.com) - наш парньор в тази област - за безплатно извозване и обработка на този вид отпадък.

04.01.2011
Фотографите от популярно модно списание "PiX magazine" избраха Nokia N8 за заснемане на корицата им на Първия Януарски брой за 2011г. Благодарение на 12МР камера, с оптика на Carl Zeiss и ксенонова светкавица, получените резултати са повече от добри. Кратко видео от фотосесията можете да видите на: http://www.youtube.com/watch?v=VodhwvJZfL0&feature=player_embedded

01.01.2011
Новото предложение на Nokia за любителите на телефоните със сензорен екран и широка функционалност е Nokia C5-03. Той съчетава 5МР камера, лесни за използване функции за съобщения, безплатна доживотна навигация с вграден A-GPS и Wi-Fi за бързо сърфиране в интернет.

23.12.2010
Новина за любителите на вело-спорта - вече можете да заредите мобилния си телефон в движение, всичко от което се нуждаете е новото зарядно устройство на Nokia. В комплекта са включени динамо, устройство което преобразува произведения от него ток и стойка за закрепване на телефона към кормилото на велосипеда ви. Вече няма нужда да се притеснявате, че батерията на телефона ви може да се изчерпи, докато карате в по алеите в парка или в планината...

04.11.2010
Новата ВН-217 променя стандартите в ниския и среден клас на блутут слушалките. Може да работи с 2 телефона едновременно, при изваждане от поставката й, автоматично отговаря на обажданията, а батерията й издържа до 3 месеца в режим на готовност... Повече информация на: http://europe.nokia.com/find-products/accessories/all-accessories/headsets/bluetooth-headsets/nokia-bluetooth-headset-bh-217

11.10.2010
От скоро Тотал Телеком предлага за своите клиенти богата гама от моделите на SAMSUNG. За повече информация не се колебайте да се свържете с нас....

27.09.2010
Тотал Телеком предлага на своите клиенти автомобилният комплект Nokia CK-200 – Използваш едновременно личния и служебния си телефон в колата и с лекота превключваш между тях.

03.08.2010
СУПЕР ПРОМОЦИЯ на Nokia 6290!!! Повече информация може да получите от всички наши партньори.

19.07.2010
Nokia потвърди че производителността е по важна от дизайна... Компанията дори разкрива част от своите "тайни". За максимално добро приемане на сигнала, в някои модели тя поставя две антени - в горната и долната част на телефона. Така, независимо от условията, винаги е гарантиран приемливо ниво на сигнала.Nokia също съзнава факта, че качеството на сигнала може да варира според захвата на телефона. Компанията, обаче, твърди, че е инвестирала хиляди часове в проучвания на това как потребителите държат своите телефони по време на разговор, сърфиране в интернет, игри, писане на съобщения, гледане на видео и т.н.

01.07.2010
Новият, елегантен Nokia C5 е вече официално на нашия пазар. Удобен, модерен, компактен, той предлага всичко необходимо събрано на едно място - OVI услиги, навигация, дизайн, както и екологични функции...

29.06.2010
Nokia обяви, че за в бъдеще ще разчита на нова операционна система за телефоните от N-серия. А именно става дума за операционна система "MeeGo". Nokia N8 ще е последен от тази серия, който ще работи с операционна система Symbian.Новата MeeGo, дава много по добри възможности за сърфиране в мрежата, за игри и за инсталиране на допълнителни приложения!

17.05.2010
Функционалност и лукс, тези качества са обединени в новия N97mini Gold Edition на Nokia. Телефонът притежава всички характеристики на N97mini, но 18 каратовото му златно покритие носи привкус на лукс и индивидуалност. Можете да намерите N97mini Gold в магазините на нашите официални партньори.

12.05.2010
Новия слайдер Nokia 7230 можете да откриете в магазините на нашите официални партньори. Телефонът се отличава с приятен дизайн, 3.2-мегапикселова камера, функционалност за споделяне на снимки, мигновени съобщения, социално общуване, имейл и музикален плеър.

11.05.2010
Nokia обяви пускането на безплатна гласова навигация за пешеходци и шофьори в България като част от новата им версия на Ovi Maps, достъпна за сваляне на www.nokia.com/maps

23.04.2010
Новият Nokia 6303i classic се отличава с вечен дизайн и корпус от неръждаема стомана, с невероятно лесни функции за имейл, мигновени съобщения и снимки, включително и 3,2-мегапикселова камера.

19.04.2010
Новата Bluetooth слушалка на Nokia ВН-608 предлага невероятно качество на звука (благодарение на вградената DSP технология), по време на разговор и възможност за едновременно свързване към 2 телефона. Търсете ВН-608 в магазините на официалните ни партньори.

30.03.2010
Nokia X6 е мощен телефон с 3,2-инчов интерактивен дисплей в съотношение 16:9, 5-мегапикселна камера, приложения за редактиране на снимки и видео, лента за контакти, лента за медии и по-трайна батерия. Ще го откриете в магазините на нашите официални партньори.

29.03.2010
Новият Nokia 1616 е здрав и надежден телефон. Отличава се с цветен дисплей и вградено фенерче. Можете да го откриете в магазините на официалните ни партньори.

04.03.2010
Skype за смартфоните на Nokia може да бъде свален безплатно от Ovi Store Skype и Nokia обявиха вчера пускането на релийз на Skype за Symbian. Благодарение на това потребителите с Nokia смартфони, ще могат да използват Skype в движение, чрез WiFi или дата трафик (GPRS, EDGE, 3G). Skype ще работи на следните Nokia модели с тъчскрийн: Nokia N97, Nokia N97 mini, Nokia X6, Nokia 5800 XpressMusic and Nokia 5530 и следните смартфони без тъчскрийн: Nokia E72, Nokia E71, Nokia E90, Nokia E63, Nokia E66, Nokia E51, Nokia N96, Nokia N95, Nokia N95 8Gb, Nokia N85, Nokia N82, Nokia N81, Nokia N81 8 Gb, Nokia N79, Nokia N78, Nokia 6220 classic, Nokia 6210 Navigator, Nokia 5320. За повече информация, посетете: http://www.skype.com/go/symbian.

08.02.2010
Nokia 6700 Gold е официално на българския пазар. Едно от най-продаваните устройства на Nokia, с класически дизайн и висока функционалност, вече се предлага и в стилен позлатен 18К корпус. Към продажбения пакет са добавени 8GB карта с памет и бял кожен калъф. Потребителите с изискан вкус, могат да го намерят в магазините на нашите партньори на доста разумна цена, в сравнение с цените на устройствата от този клас...

01.02.2010
Новото бижу на Motorola - AURA Diamond Edition е вече на пазара. Освен с уникалния си кръгъл дисплей и качество на изработка, новата AURA се отличава с украсата си от 34 диаманта и 18-каратово златно покритие...

21.01.2010
Днес от Nokia обявиха, че новата им версия на OVI maps ще се предлага с безплатна WALK&DRIVE навигация. OVI maps ще разполага с гласова навигация за 74 страни на 46 езика и детайлни карти на повече от 180 страни. Новата версия можете да изтеглите на адрес: "http://nokia.com/maps"

21.12.2009
Този месец Nokia представи няколко нови атрактивни модела на своите фенове. Последните от тях са впечатляващата Nokia 5230 с широк интерактивен дисплей и два стилни сгъваеми телефона - Nokia 3710 и Nokia 7020. Изброените мобилни устройства можете да откриете в магазините на официалните ни партньори.

14.12.2009
Новият, елегантен и атрактивен слайдер Nokia X3 вече се предлага в магазините на официалните ни партньори. Телефонът се отличава със стерео тонколони, вградено FM радио, медия плеър, 3,2-мегапикселна камера и редица услуги за социални развлечения...

23.11.2009
Портативния мощен компютър на Nokia, пристига официално в България към средата на Декември. Истинските фенове на Nokia ще имат възможност да получат перфектния Коледен подарък - N900. Устройството се отличава с висока производителност и нова, Linux базирана, операционна система - Maemo.

20.11.2009
Дългоочакваната премиера на Nokia E72 на българския пазара наближава... Очаквайте устройството през седмица 48 (в края на м.Ноември). Nokia E72 е съвременен мобилен телефон с пълноценна поддръжка на push email, висококачествена 5-мегапикселна камера, оптичен бутон Optical Navi Key и пълна QWERTY клавиатура.

11.11.2009
Феновете на елитната N-серия на Nokia, скоро ще могат да се сдобият с новия N97mini. Очаквайте официалната премиера на устройството на българския пазар в началото на Декември.

26.10.09
Ново универсално зарядно устройство за всички марки и модели мобилни телефони бе одобрено от Международния съюз по далекосъобщенията (ITU), който е орган към Организацията на обединените нации (ООН). В момента голяма част зарядните устройства могат да се използват само за конкретен модел или марка мобилен телефон, в резултат на което при покупката на нов хората ги изхвърлят, предаде BBC. Новото, енергоспестяващо универсално зарядно ще може да се използва за по-дълго време и предварителните прогнози показват, че ще намали годишните емисии на парникови газове в атмосферата с 13,6 млн. тона. Благодарение на универсалното зарядно ще могат да се спестят около 51 хил. тона излишни зарядни устройства, които се изхвърлят всяка година. Така ще се намали вредното въздействие върху околната среда. Производителите на мобилни телефони няма да бъдат задължени да адаптират своите модели към новото универсално зарядно устройство, уточняват от ITU. Въпреки това някои от големите компании вече имат готовност да го въведат.

30.09.2009
От тази седмица, новия "Издръжлив" телефон на Nokia - 3720 classic е на българския пазар. Ще го намерите в магазините на официалните ни партньори.

3.09.2009
Новата блутут слушалка на Nokia - ВН-804 излезе на българския пазар. ВН-804 тежи само 7.2 грама, благодарение на елегантния й корпус, изработен от алуминий. Освен с невероятен дизайн, слушалката се отличава с кристален звук, благодарение на вградения процесор за цифрова обработка на сигнала. В комплекта са включени зареждаща поставка за бюро и връзка за носене.

24.08.2009
След дългогодишно първенство в сферата на мобилните телефони, Nokia смята да вложи своите знания и ноу-хау в нова насока, а именно - Nokia Booklet 3G. С впечатляващи дизайн и характеристики, базиран на Windows операционна система, мини-лаптопа на финландците ще бъде със сигурност сред най-атрактивните устройства на пазара в този клас. Повече информация ще бъде обявена по време на Nokia World през Септември тази година, а дотогава може да гледате представително кратко видео на Nokia Booklet 3G на адрес: http://europe.nokia.com/find-products/mini-laptop

17.08.2009
Над милион Ovi Mail акаунта са създадени само за 8 месеца. От Nokia обявиха броя на създадените потребителски профили от стартирането на услугата през Декември 2008. Ovi Mail става все по-известна, поради бързия и лесен достъп през мобилен телефон, без необходимост от употреба на компютър. Услугата е напълно безплатна и може да се ползва както през S60 (Symbian)смартфоните на Nokia, така и със S40 мобилните устройства.

14.08.2009
Новият Nokia 6600i е вече на българския пазар. Устройството съчетава прост и елегантен дизайн с функциите, които търсите - помага ви да останете свързани и да споделяте своята медия чрез 5 мегапикселовата камера, Nokia карти, музикален плейър и FM радио. Телефонът ще намерите в магазините на нашите партньори.

13.08.2009
Nokia и Microsoft формираха глобален съюз за проектиране, разработване и представяне на пазара на решения за мобилна продуктивност. Компаниите ще си сътрудничат, за да предоставят в мобилните телефони на Nokia Microsoft Office Mobile и свързаните с него приложения. Световният лидер в софтуера и най-големият производител на телефони, се съюзиха, за да предоставят иновативно, подходящо за бизнеса решение за мобилна продуктивност.

12.08.2009
Повечето хора говорят по мобилните си телефони, вижте какво правят обаче с тях във Финландия: http://www.youtube.com/watch?v=n3MYC97M4uM&feature=player_embedded

07.08.2009
Новият Nokia 5530 XpressMusic е вече официално в България и може да бъде закупен в магазините на официалните ни партньори.

29.07.2009
Nokia 5730 XpressMusic е вече официално на българския пазар. От другата седмица ще я намерите в магазините на официалните ни партньори.

21.07.2009 г.
След обнадеждаващият финансов отчет вчера Нокия има още една причина да се усмихва. Vodafone UK публикува своя списък с най-продавани стоки, като финландски устройства, са окупирали първите две места. Две мобилни устройства на Нокия оглавяват и класацията на Vodafone UK като най-продавани през Юли. Най-новият представител на „smartphones” - Nokia N97 е на първо място по продажби, следван Nokia 5800 XpressMusic.

15.07.2009
Nokia затваря звено, разработващо N-Gage игри... 100 разработчици в Канада ще бъдат преразпределени на друга работа, след като ванкувърското звено за N-Gage игри затваря врати... Причината за затварянето му не е напълно ясна. Дали е заради световната икономическа криза, нуждата от специалисти за други проекти или това е първата стъпка към смъртта на N-Gage? Последното е доста възможно след като Ovi може да изземе функциите на игралната платформа. Освен това големите производители на игри като EA, например, вече имат свои звена, които изкарват версии на най-новите им продукти и за мобилни телефони. Пример за това са игрите по интересни филми. Ще наблюдаваме с интерес как ще се развият нещата с N-Gage платформата.

01.07.2009
От Motorola обявиха предстояща премиера на AURA Selestial Edition. В чест на 40 години от първото кацане на човек на луната, телефонът ще бъде с лазерно гравиран надпис на английски език(в буквален превод - "Motorola AURA Celestial Edition, в чест на мисията Аполо 11, 20-ти Юли 1969"). В допълнение във вградената памет на телефона ще бъдат копирани известни фрази на астронавтите, част от първата комуникация между Луната и Земята, която е била осъществена чрез радио-комуникационна техника на Motorola. Първата Motorola AURA Celestial Edition отива в Нийл Армстронг.

25.06.2009
Nokia N86 8MP е вече на българския пазар и можете да го откриете в магазините на нашите партньори. Телефонът предлага 8-мегапикселна камера, лесно споделяне на медия и други страхотни функции, съчетани с красив дизайн.

02.06.2009
Официалното Facebook приложение за Nokia 5800 XpressMusic (Symbian S60 5th Edition) вече можете да изтеглите от Ovi Store на Nokia. То ви позволява да обновявате статуса си, да качвате снимки и да проверявате съобщенията си.

15.05.2009
Nokia ще ползва сензорни технологии от Synaptics в нови устройства от висок клас, които ще се появят през третото тримесечие на годината, като не е изключена възможността те да разполагат и с мултитъч способности. В момента Synaptics осигурява сензорни решения на Samsung, HTC и Research In Motion.

27.04.2009
Престъпници са готови да платят хиляди евро за специфични бройки от най-евтините телефони на Nokia - 1100, които имат рядък софтуерен бъг. Според холандската компания Ultrascan Advanced Global Investigations той може да се използва за получаване на достъп до онлайн банкови сметки. Преди повече от десет дни компанията е засякла трансфер на 25 000 евро за Nokia 1100, който, макар и да е най-продаваният телефон на финландците, първоначално се е продавал на цена под 50 евро. Според Франк Енгелсман от Ultrascan, преди половин година полицията се е свързала с компанията, за да разбере защо търсенето на евтиния телефон е толкова голямо. Оттогава цената му е нараснала от 5000 евро до сегашната рекордна сума. Оказва се, че на такова внимание се радват само бройките, произведени във вече затворения завод на Nokia в Бохум, Германия, които имат специфичен софтуерен проблем. Точни подробности за него няма, но според източници на Ultrascan тези телефони могат да се ползват за прихващане на еднократни пароли, нужни за осъществяване на онлайн банкови транзакции, изпращани с SMS. Това го прави особено желан от руски, марокански и румънски киберпрестъпници. Засега тази информация не е потвърдена от Nokia, така че едва ли бива да я приемаме за 100% достоверна.

02.04.2009
Greenpeace отново сочи Nokia за “най-зелена“ компания. Nokia отново оглавява доклада на Greenpeace, наречен Guide to Greener Electronics, който оценява водещите производители на мобилни телефони, компютърна техника и друга потребителска електроника въз основа на отношението им към околната среда и мерките, които вземат за елиминиране на вредните вещества, ползвани в производството, и отговорността им спрямо излезлите от употреба продукти. От Greenpeace не са доволни от HP, Lenovo и Dell, които според организацията не са удържали на обещанията си да започнат избягването на токсични химикали. Те се присъединяват към Microsoft и Nintendo на дъното на класацията. За сметка на това Greenpeace хвали Philips и Apple за новите им зелени технологии, като Philips прави огромен скок, изкачвайки се от 15-о до 4-о място. Като най-зелени компании са оценени Nokia (оценка 7.5) и Samsung...

30.03.2009
Nokia ще прави телефоните си самостоятелно? Кризата кара големите компании да вземат драстични мерки за справянето с нея. Сега от iSuppli разбираме, че Nokia прекратява производствените взаимоотношения с досегашните външни производители на хардуера й, което според компанията е сериозен удар срещу OEM и ODM компаниите, които си изкарват хляба с това. Вместо да прибягва до чужди ресурси, Nokia вече ще прави самостоятелно продукцията си. Според iSuppli причината за това решение на финландците е намаленото търсене на телефони в глобален мащаб, а като резултат от него, тези производители ще бъдат лишени от около 5 милиарда долара приходи. iSuppli съобщава още, че през миналата година Nokia е заложила на аутсорсинг модела за 17% от продуктите си, като е поверила производството на телефони и софтуер на фирми като Foxconn International Holdings, BYD, Elcoteq и Jabil Circuit. Анализаторите смятат, че този ход показа колко сериозно е положението на пазара на мобилни телефони и макар да е във вреда на компаниите подизпълнители, говори добре за способностите на Nokia да реагира бързо на променящите се пазарни условия. Производител на телефони номер 1 в света е известен с огромния си производствен капацитет и извънредно ефективната си доставна верига и система на снабдяване с компоненти.

23.03.2009
Google пусна активно приложение за достъп до YouTube, предназначено за телефоните, базирани на платформата S60 3rd Edition. С него потребителите могат да търсят и гледат клипове и да филтрират резултатите. Приложението не позволява оценяването, нито публикуването на собствено видео. Може да се изтегли направо в телефона от мобилната страница на Google на адрес www.m.google.com

19.03.2009
От Microsoft Labs идва следното интересно видео, представящо бъдещия Дигитален свят, след 10 години. Управлявано от допира и бързите и надеждни мрежови връзки, нашето дигитално бъдеще, изглежда доста обещаващо в очите на специалистите от Microsoft. През 2019 устройствата у дома и в офиса, обслужват нуждите ни, по възможно най-интуитивния начин. Естествено и мобилните телефони са се променили доста... Вижте една обнадеждаваща версия на бъдещия дигитален свят на: http://www.istartedsomething.com/20090228/microsoft-office-labs-vision-2019-video/

16.03.2009
Nokia планира да съкрати 1700 служители, заети в отделите по продажби и маркетинг и някои от технологичните звена, с цел да се адаптира към спада в потребителското търсене.

27.02.2009
Windows Mobile 7 през 2010 година На среща с анализатори в началото на седмицата шефът на Microsoft Стив Балмър потвърди, че Windows Mobile 7 ще дебютира по някое време през следващата година. Става явно и че компанията възнамерява да интегрира много по-тясно мобилната платформа с новата операционна система Windows 7. Според него Windows и Windows Mobile са двете части на един проект и ще споделят много неща като технологията в основата на браузера, външния вид и дори едно ядро. Балмър се надява с пускането на WM7 пазарният дял на платформата да се увеличи и освен за смартфони, да се ползва и за телефони от нисък клас. Шефът на компанията отхвърли слуховете, че Microsoft възнамерява да пусне собствен смартфон, като ще продължи и в бъдеще да прилага лицензионния модел.

25.02.2009
Sony Ericsson разкри следващата стъпка в развитието си. Разработката им Entertainment Unlimited е целта, към която компанията се стреми още от обединението си през 2001, тя представлява сливане на категориите Комуникация и Забавление. Предоставяйки на клиентите си богато съдържание, уникални приложения и най-доброто от забавленията, новата платформа е базирана на 3 основни точки: - Обединяване на най-доброто от забавленията в един продукт – интегриране на утвърдените от Sony Ericsson технологии като Walkman™ , Cyber-shot и Java игри и приложения; - Разширяване на възможностите за комуникация между мобилния телефон и останалите устройства у дома, като телевизор, компютър и Hifi системи; - Сливане на комуникация и забавление, премахване на ограниченията за споделяне, чрез множество иновативни Web приложения.

24.02.2009
Nokia предприема мерки за съкращаване на разходите и адаптиране към пазарните условия Espoo, Finland – Като част от обявените по-рано планове за съкращаване на разходите, Nokia обяви нови мерки насочени към намаляване на разходите за заплати на персонала и нежелателните уволнения на работещите във фирмата. Инициативата насърчава кратките неплатени отпуски по искане на работниците, както и желаещите доброволно да напуснат работа. „Отговорът на работниците и техните представители, във вид на преложения и идеи за съкращаване на разходите за персонала, е окуражаващ. Имаме го предвид и одобряваме доброволната инициатива, която би спомогнала усилията ни да сведем разходите си до нивото, което моментната пазарна обстановка налага. Ако предложената програма е ефективна, това ще доведе до минимизиране на нежелателните уволнения.” Коментира Hallstein Moerk, Началник на отдел “Човешки ресурси” в Nokia.

05.02.2009
Garmin и ASUS обявиха взаимно сътрудничество, свързано с разработка на нова продуктова линия мобилни устройства, която ще бъде позната като Garmin-Asus nüvifone™ серия. Компаниите планират производството на няколко модела през 2009, като първото устройство ще бъде анонсирано на Мобилния конгрес в Барселона, 16-19 Февруари, 2009г.

03.02.2009
Nokia отрича слуховете, че напуска Финландия Информацията на изданието Helsingin Sanomat относно плановете на Nokia да напусне родината си Финландия, може и да не се окаже съвсем вярна. Последната новина около случая е, че производител номер едно на мобилни телефони отрича да е заплашвал да премести щабквартирата си, ако не бъдат променени сегашните закони на страната за електронна комуникация, които забраняват на компаниите да следят личната кореспонденция на служителите, изпратена от служебни компютри. Оказва се, че от Nokia са разследвали служител, заподозрян в изпращането на поверителна информация на Huawei, като при това са проследили електронните му писма, но не са били намерени уличаващи доказателства. След това, според изданието, компанията е започнала да лобира за промяна на закона, която да улесни шпионирането на кореспонденцията. Nokia обаче отрича да е заплашвала с напускането на страната, като заявява, че в статията има много грешки и погрешно интерпретирана информация. Премиерът на Финландия Мати Ванханен също е отрекъл съществуването на подобни заплахи, но е потвърдил, че е разговарял с Nokia и с други компании за промяна на закона.

28.01.09
Днес на специална презентация, в присъствието на журналисти от различни медии и наши партньори, Тотал Телеком представи официално Motorola AURA. Устройството спада към класа на луксозните телефони и е предназначено за потребители с висок социален статус и индивидуален стил.

26.01.09
Днес Nokia отбеляза производството на 500-милионния телефон за завода си в Комаром, Унгария, който функционира от 1999 година. Продукцията му е предназначена за европейските, африканските и близкоизточните пазари, включително и нашия пазар, като през последните 10 години от него са излезли някои от най-популярните модели на Nokia, сред които Nokia 2760, Nokia 6300 и др. Телефонът с номер 500 000 000 е Nokia N79 Seal grey.

06.01.2009
Първият телефон със сензорен екран - Nokia 5800 ще бъде официално обявен на българския пазар през седмица 3-та на 2009 година. От следващата седмица ще можете да го откриете в магазините на нашите официални патньори.

02.12
От Nokia обявиха, че за заявили оферта за закупуването на акциите на Symbian Limited. Всички изисквания към финландската компания са били спазени и тя ще получи 99.9% от акциите на Symbian, които не са били нейно притежание досега. Symbian Limited е софтуерната компания, отговаряща за развитието и лицензирането на едноименната мобилна платформа, която е водеща сред операционните системи за мобилни устройства.

03.11.2008
ASUS P565 - най - бързият PDA в света вече може да бъде поръчван и в България.

30.10.2008
Новата услуга на NOKIA Comes With Music ще позволи на потребителите на мобилни телефони да свалят музика безплатно в продължение на една година от каталога на Nokia Music Store. Nokia вече е сключила договор с голямата четворка на звукозаписната индустрия - EMI Music, Universal Music Group, Sony BMG Music Entertainment и Warner Music Group, както и с по-малки участници на този пазар, като The Orchard, Beggars Group, IODA, Ministry of Sound, PIAS и Pinnacle.

22.10.2008
Нова инициатива на Nokia ще решава проблема с рециклирането на купищата мобилни телефони. Финландската компания въвежда "кошчета" за събиране на старите телефони. Проучване на Nokia е установило, че само 3% от потребителите дават стария си телефон за рециклиране, а 50% от анкетираните въобще не са знаели за подобна възможност.

15.10.2008
Nokia и T-Mobile представиха първия филм, направен изцяло с помощта на видеоматериали, заснети от потребителите на Nokia. В монтажа на филма взе участие и известният режисьор Спайк Лий. Резултата можете да видите тук: http://www.nokiausa.com/nokiaproductions

08.09.2008г
Поредното предизвикателство на Нокиа е вече и на българския пазар - N3600 slide. Той е проектиран със стил и създаден за живот.

24.09.2008
Най-новото предложение за експериментаторите от Nokia Beta Labs се нарича Nokia Photos 1.5. Приложението работи с платформата S60 и може да се използва за организация и управление на снимки и видеоклипове, заснети с телефон.

15.09.2008
R306, комбинираното АМ/FM радио изживяване на Sony Erricson е вече в България.

10.09.2008
Днес ASUS представиха поредното добро изпълнение, този път в сферата на smartPhone-ите - P552w.Това, което прави впечатление, е новият интерфейс, наречен Glide, който позволява управляване на ред функции чрез различни жестове върху дисплея, благодарение на технологията Gester.Устройството използва модифицирана версия на операционната система на Microsoft и разполага със сензорен 2.8" QVGA дисплей, процесор Marvell Tavor, работещ на 624MHz, 256MB флаш и 128MB RAM памет, възможност за работа в HSDPA / UMTS мрежи и Wi-Fi 802.11b/g.Снабден е още с GPS приемник (SiRF StarIII), Bluetooth 2.0 с A2DP и слот, съвместим с microSD/SDHC карти.

27.08.2008
Вече може да намрите на пазара новото зарядно устройство АС - 8Е.Това екосъобразно многоволтово зарядно устройство,което намалява консумираната енергия. Ако забравите включено в мрежата това икономично устройство, то използва само 10% от енергията, която се консумира от конвенционалните зарядни устройства.

11.08.2008
Тотал Телеком сключи официално споразумение за дистрибуция с един от водещите производители на мобилни телефони Motorola.

08.08.2008
Новият Е71 на Nokia е вече по магазините в България. Устройството е конструирано да отговаря на вашия стил на работа. Елегантния дизайн и широката функционалност, го превръщат в незаменим помощник в ежедневната ви работа, в офиса или на път. Nokia E71 можете да откриете в магазините на нашите официални партньори.

30.07.2008
Tотал Телеком може да предложи на своите клиенти новия продукт на Нокиа - Е66. Създаден да задоволи нашите потребности в работата, снего ние получаваме и възможност за организация на личната информация и дизаин от класа, създаден за професионалисти.

25.07.2008
Новият продукт на Asus - P320 според компанията е най-малкият телефон с вграден GPS в света. Неговите размери са само 99 х 55 х 13,35 и тежи 105 грама. В тези малки размери ASUS са успели да вградят много функции, които само могат да улеснят начина ни на живот.

15.07.2008
Вече е на пазара първият представител на серията Supernova - Nokia 7310 - тънък и изящен дизаин с цветни заменяеми панели, позволяващ да се огледаш в него като в огледало и да си повдигнеш социалния статус.

11.07.2008
Toтал Телеком предлага на пазара нов уникален продукт - Савкор панели.Това са оригинални панели на Нокиа, гравирани с картинка или текст,избрани от Вас.Повече информация за продукта можеш да намерите на: http://www.oneline.fi/covers/index.php

26.06.2008
В магазините на нашите официални партньори вече можете да откриете новия телефон на Sony Ericsson - G502. Устройството ви дава e-mail и уеб достъп в движение. Високоскоростен 3G и HSDPA осигуряват връзката, която Ви е необходима.

26.06.2008
Наскоро Nokia предложи на българския пазар ново и интересно устройство - DC-8, което ви позволява да заредите батерията на телефона, където и да сте. Малките размери и тегло, както и елегантния дизайн, позволяват да зареждате, дори и докато разговаряте по телефона си. Устройството може да се използва както със стандартни, така и със зареждаеми батерии тип АА, които се презареждат в DC-8 чрез стандартно Nokia зарядно устройство.

18.06.08
N78 - последният телефон Нокиа от поколението мултимедийни компютри е вече по витрините на магазините на нашите партньори.Намери интересни места и планирай маршрута си до там с помощта на вградения модул А-GPS, слушай с часове любимата си музика с невероятно аудио качество и сърфирай в мрежата по - бързо с това страхотно устройство.

13.06.2008
Вече можем да намерим новия Nokia 3120 classic в търговската верига. Той е удобно 3G мобилно устройство, снабдено с 2-мегапикселова камера със светкавица,качествен 2” екран, музикален плейър, FM радио, с възможност за допълнителна памет до 4 GB.

23.04.2008
Тотал Телеком е оторизиран вносител на мобилните телефони и навигационни продукти на Asus. Asus е известна марка на българския потребител, чрез предлаганите конкурентни компютърни системи. Благодарение на доброто съотношение между качество, функции и цена, на пазара започнаха да се налагат и други техни продукти - мобилни телефони, PDA и навигационни устройства.

14.04.2008
Тотал Телеком подписа споразумение за дистрибуция с Kingston, един от водещите производители в бранша.

31.03.2008
Наскоро Nokia обяви, че ще наблегне в производството на телефони с вграден GPS приемник. За потребителите, чиито телефони нямат такъв приемник, производителят предлага LD-4W, ново стилно и интересно устройство, което чрез Bluetooth връзка предава уловените от сателит данни към мобилния ви телефон. LD-4W може да се закрепя към стъклото на автомобила ви, към колана на панталона ви или на друго място което изберете, чрез различните приставки включени в комплекта. Всичко от което се нуждаете е мобилен телефон с Bluetooth, LD-4W и избран от вас навигационен софтуер.

06.03.2008
В магазините на нашите партньори можете да откриете новото бижу на NOKIA - Nokia 8800 Sapphire Arte...

05.12.2007
Искате да пътувате, а не знаете маршрута? Всичко от което се нуждаете е новото хендсфри на Sony Ericsson с вграден GPS и карта на вашия телефон за района, в който се намирате. Устройството HGE-100 вече се предлага на българския пазар. За повече информация: http://www.sonyericsson.com/cws/products/accessories/overview/hge-100?cc=bg&lc=bg

03.12.2007
Новата елегантна слушалка на NOKIA от висок клас, е вече на българския пазар. Моделът ВН-803 се отличава със стилен дизайн, DSP процесор за намаляване на външния шум при разговор, и лесно регулиране на звука само чрез докосване на слушалката. Повече информация можете да откриете на: http://europe.nokia.com/bh-803

14.11.2007
Новият N95 8GB се появи на българския пазар. Телефонът се отличава с повече памет и по-мощна батерия от предшественика си. Повече инфо можете да откриете на адрес: http://www.nokia.bg/link?cid=PLAIN_TEXT_497973

25.10.2007
Тотал Телеком подписа официално споразумение за дистрибуция на пълната гама продукти на SONY ERICSSON. Телефоните и аксесоарите на Sony Ericsson ще можете да откриете в магазините на нашите партньори. За повече информация, на адрес: http://www.sonyericsson.com/cws/home?cc=bg&lc=bg

Total Telecom © 2007